Search form

Mateo 28:13

13Atin bénréh ro bero maro, “Béréh gom bé nangéy i de kuyugén i bangkay ne bé kélungonone atin fénénakaw ro bé lala gome fidong.