Search form

Mateo 28:2

2Atin méntékow wén i émbagér luba, atin i télakiy Kadnane ménlus tidéw dob lawayo. Kénriringén i dakéle batéw tidéw dob béngaway lébénge, atin ménsar diyo dob batéwo no.