Search form

Mateo 28:5

5Atin i télakiwe ni ménbéréh dob de libun ni mano, “Kagom mégilak, Gétiga ku sélédé kom i Jesuse, sani fénléhu ruwe dob kruse.