Search form

Mateo 28:8

8Mélaw ménagayas ro ménagéw tidéw dob lébénge ni. Atin fiyon fo ké ménggilak ro, ménoror ro so. Atin léménéntu ro mangéy dob de kuyugén inok ureté ro dob berowe.