Search form

Mateo 28:9

9Atin tékow bénalak Jesusey de libun ni atin ménbéréh dob berowe mano, “Fiyo térésang.” Tidéw béno, ménfégédét ro dob Beene brab génamak roy sékéy ne atin fénéngadaf ro.