Search form

Mateo 3:13

I kébautise bé Jesuse

13Bé no do gai, ménagéw i Jesuse tidéw Galilea mangéy dob wayége ni Jordan. Atin ménfégédét dob Juane inok fébautis de.