Search form

Mateo 4:10

10Endob séménumbul i Jesuse mano, “Féraréy gon Satanas! Enda féngadafé ku beem non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Lingkuwéd go saén dob adafay Kadnane Tulusém. Been saén i féngadafé muwe.’ ”