Search form

Mateo 4:12

Féngganay Jesusey galbék ne

12Atin i Herode fénféférisu noy Juan Bautistawe. Atin amun énggélingoo Jesuse, ménule mangéy Galilea.