Search form

Mateo 5

I urete dob burure

1Atin i Jesuse amun énggito noy médoowe do étéw ménlimud, ménénagé mangéy dob burure, atin ménsar diyo. Atin i de kuyugén ménfégédét ro dob Beene. 2Atin ténoro Jesuse bero mano, 3“Moror i de étéw gétiga ro énda gérigo ro fiyo saliyu ké tabangay Tuluse bero, non féguléwoy Tuluse bero. 4Moror i de étéw rémuung, non i Tuluse féfiyoné noy de fédéw ro. 5Moror i de térifantad étéw non gédoté roy ati fénasad i Tuluse. 6Moror i de étéw toow fo méuyot ro rémigo bé kétayay Tuluse, non tabangay Tuluse de bero inok gérigono ro. 7Moror i de étéw mégédaw bé de ségiyo étéw, non mégédaw i Tuluse bero. 8Moror i de étéw malinis i de fédéw ro dob adafay Tuluse, non gito roy Tuluse moso. 9Moror i de étéw do gémélé bé de sétiboh étéw, non fédawétén ro do nga i Tuluse. 10Moror i de étéw férasayén sabaf bé kétintuy adat ruwe dob adafay Tuluse, non féguléwoy Tuluse bero.

11“Moror gom ké féngirasén gom brab férasayén gom brab béréhon gom tete bé kéluhanay tugie sabaf bé kéunur gome Begén. 12Féguyaya gom bé no gai gégumah, non i baras gome toow fo médoo diyo dob lawayo. Non loo so bé niy kéférasay i de étéw bé do énggétah do sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne.”

13Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “I begome ségiléw gom bé timuse lénawék dob amaéne inok fiyoy nonom ne. Non sabaf bé begome, waléy fiyoy de étéw dob duniyae ni. Endob amuk mékédan i kétasik i timuse, éndaén géséfule i kétasik ne. Endaén i lagaén, brab fatut ibérén brab gédaay de étéw ké témara ro.

14“Atin i begome ségiléw gom bé soloe réméndaw dob délémone ni duniya. Loo so bé ni, i ingéde féntindég dob uruk i burure, énda mébunéyén. 15Atin énda i ségétéw tumumon solo inok ahuré no dob fénléngkébé kuréng. Yamula fédiyoé no dob fédongone de inok réméndaw dob lawie. Mélaw gégitoy kéluhanay de étéw diyo. 16Mélaw ségiléw gom bé de solo, non fatut rigo gom i fiyowe sénga tékélid, inok i de étéw gito ro, atin dayéwé ro mélaw i Abay gome Tuluse dob lawayo.”

Fantag bé kitabé

17Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Kagom fégitungén de ké ménangéyu dini inok kédané kuy kitabé niray Moisese taloo noy de kétoro i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. Non énda ménangéyu dini inok kédané ku, yamula ménangéyu dini inok tumané ku. 18Béréhé ku begom i toowe, taman énda méalfa i duniyae ni brab lawayo, énda so mékédan i kitabe, fiyon kloh saén, taman énda métuman i kéluhanane. 19Mélaw i étéwe mémélis bé kitabé fiyon fo ké toow saén fo kloh sugu, brab toroé no so dob de étéw i éndaén kailanga no odoron, toow na fo gérifantad bé de étéw féguléwoy Tuluse. Endob i étéwe modor bé kitabé brab toroé noy de étéw bé fatut odoro ro, toow fo gérotor bé de étéw féguléwoy Tuluse. 20Béréhé ku begom, amuk énda toow na fo métintuy de rigoné kom bé de rigonéy de Fariseo brab de témoro bé kitabe, énda géahur gom dob kéféguléw i Tuluse.”

Fantag bé kékérite

21Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Enggélingoo kom i ténoro i de katufua kom maro, ‘Kagom méméléhu, atin i méméléhue fatut mékukum.’ 22Endob toroé ku begom béleewe ni: I étéwe mékérit bé dumo nuwe, mékukum. Atin amuk wén i étéw béréhé no, ‘Léngléngén go’ dob dumo nuwe, fatut mékukum dob adafay de kéfédéwan. Atin amuk wén i étéw émbéréh dob dumo nuwe mano, ‘Dufang go’, médait mangéy dob gonoy aféye dob uleono emferno. 23Mélaw amuk diyo go dob féngadafane témulak dob Tuluse, atin gétédémo mo wén i rénigo mo sala dob dumo muwe, 24tagakém nay tulaké muwe dob adafay ahayane tulakan, atin fagayas go angéy dob dumo muwe brab séfiyo gom inok éndaén tete i de fédéw gom. Tidéw béno, séfule go brab irayém i tulak me dob Tuluse.

25“Atin buluk wén i dumo mo sébanil beem, atin uwité no beem dob kémukume inok sétiyawan gom, buluk diyo gom séna dob de aguwon, béréh go fiyo inok géséfagayun gom, brab éndaén mélaw kailanga kom i, mangéye dob adafay kémukume. Non amuk Enda, atéé no beem dob kémukume, brab i kémukume atéé no beem dob de sundalo, brab i de sundalo férisuné ro beem. 26Atin béréhé kuy toowe, énda moso géésut go tidéw dob férisunone taman énda gébayada moy kéluhanay késalaa muwe.”

Fantag bé kélamfae

27Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Enggélingoo kom i kétoroe mano, ‘Kago sétayan saliyu bé bawag me.’ 28Endob toroé ku begom béleewe, bé fiyon fo ké ténéngténg i lagéye saén i libune brab mingar de sétayan, énggésalaén non maak léménamfa i fédéw ne. 29Mélaw amuk i funa muwe mésala i moto muwe fingé kuwonon, lésitém atin ibérém. Non mas na fiyo ké kulang i réfa i lowoh me ké ganaf i lowoh me atin géangéy go dob uleono emferno. 30Atin amuk i funa muwe mésala i kuwonone kémérém, kéléngém, atin ibérém. Non mas na fiyo ké kulang i réfa i lowoh me ké ganaf i lowoh me atin géangéy go dob uleono emferno.”

Fantag bé késégélake

31Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Wén soy kétoroe mano, ‘I lagéye gémélak bé bawag ne fatut iraya no bé sulate émbéréh ménségélak ron.’ 32Endob toroé ku begom béleewe, amuk wén i ségétéw lagéy gélaké noy bawag ne éndob énda mon bigaén i ni libun, toow fo ménsala i nan lagéy. Non been i ménfélamfae bé libuno no ké mawag man ségiyo lagéy. Atin énggélamfa soy lagéye ménawag bé libune gélak loo bé nan.”

33Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Enggélingoo kom soy ténoro i katufua tome mano, ‘Amuk sémafa go dob Kadnane, tintu kailanga mo tumanén i safa me ni.’ 34Endob toroé ku begom béleewe, amuk rémigo gom fasad, kagom sémafa. Kagom fégésafa i lawayo non been i niy saray Tuluse. 35Atin kagom fégésafa i duniyae ni non been i niy ténaa nuwe bé de sékéyén. Atin kagom fégésafa i ingéde Jerusalem non been i niy gonoy barakatane Datu bati moso. 36Atin kagom sémafa ké makom, ‘Méléhuu na dob ni.’ Non énda géféfuteo kom taloo no géféitama kom i fiyon suwaréw bé de buk gom. 37Béréh gom saén, ‘Hoo’, taloo no ‘Enda.’ Amuk umana kom i nan bé de safa, tidéw dob Satanasey nan kébéréh gom.”

Fantag bé késulie

38Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Enggélingoo kom i kétoroe mano, ‘Fatut séfésuliém i motowe bé motowe, brab i kiféne bé kiféne.’ 39Endob toroé ku begom béleewe ni, kagom sulion i étéwe réménigo tete dob begome. Ufama, amuk wén i téménamfiling bé fiféy me fingé kuwonon, fédayaém de témamfiling so bé ségébalae de. 40Atin amuk wén i muwit beem dob adafay kémukume inok gédoté noy kégal me irayém soy kamisita muwe de. 41Atin amuk wén i sundalo fégésé no beem mobo bé de uwitén bé ségékilomitrowe saén, oboém taman ruwo gékilomitro. 42Atin iraya moy mongote dob beeme. Atin amuk wén i méuyot mélét dob beeme, fééléto mo.”

Fantag bé késébanile

43Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Atin énggélingoo kom i kétoroe mano, ‘Fégédaw go bé de dumo mo séloyuk, atin férarék go bé de sébanil beem.’ 44Endob ay niy kagéne kétoro begom: Fégédaw gom bé de sébanil begom. Atin dasala kom i de émférasay begom, 45inok waléy gom do nga i Abay gome Tulus dob lawayo. Non i Tuluse féréndawé no soy térésange dob de fiyo étéw loo so dob de tete étéw. Atin féranaay Tuluse soy de étéw rémigo fiyo loo soy de étéw rémigo tete. 46Amuk mégédaw gom saén bé de étéw mégédaw begom, énda i baras i Tuluse de begom. I de lémiful kémubra buwis rigoné roy nan, fiyon fo ké énda fiyo ro étéw. 47Atin amuk sébéréh gom saén bé de dumo gom séloyuk, énda i funa kom médayéw. Non fiyon i de békén méngintulus rigoné roy nan. 48I Abay gome Tulus dob lawayo, rigoné no saén i fiyowe. Brab i begome fatut so rigoné kom saén i fiyowe.”