Search form

Mateo 5:21

Fantag bé kékérite

21Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Enggélingoo kom i ténoro i de katufua kom maro, ‘Kagom méméléhu, atin i méméléhue fatut mékukum.’