Search form

Mateo 5:40

40Atin amuk wén i muwit beem dob adafay kémukume inok gédoté noy kégal me irayém soy kamisita muwe de.