Search form

Mateo 5:41

41Atin amuk wén i sundalo fégésé no beem mobo bé de uwitén bé ségékilomitrowe saén, oboém taman ruwo gékilomitro.