Search form

Mateo 5:46

46Amuk mégédaw gom saén bé de étéw mégédaw begom, énda i baras i Tuluse de begom. I de lémiful kémubra buwis rigoné roy nan, fiyon fo ké énda fiyo ro étéw.