Search form

Mateo 6

1Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Kagom rémigo bé fiyowe émfésuwat bé Tuluse dob téngaangay de étéw saén inok dayéwéy de étéw begom. Non amuk rigoné kom i ni, énda i ségiyo baras gédoté kom tidéw dob Abay gome Tulus dob lawayo.

2“Mélaw amuk tabanga moy ségétéwe méskinan bé kéiraya muwe de limus, kago fégétuwan de dob de ségiyo loo bé de étéw do ubo-ubo saén méngintulus rigoné ro dob de lawi féngadafan brab dob de aguwon. Rigoné roy ni inok dayéwéy de étéw bero. Mélaw béréhé ku begom i toowe, énggédot roy kéluhanay de baras ro, atin énda i baras i Tuluse de bero. 3-4Endob amuk tabanga moy ségétéwe méskinan, kago fégito-gitoy kérigo muwe de inok fiyon i de dumo mo do séloyuk énda gétiga ro de. Endob fiyon fo ké énda gitoy de étéw de, i Abay me Tulus gito noy rénigo muwe brab Been i marasane beem.”

Fantag bé kédasale

5Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Buluk démasal gom, kagom iringén i de étéw do ubo-ubo saén méngintulus. Méuyot ro témindég démasal dob de lawi féngadafan brab dob de aguwon inok gitoy de étéw bero. Béréhé ku begom i toowe, i gédoté ruwe saén bé nan rigoné roy kédayéw i de dumo étéw bero. 6Endob buluk démasal gom, angéy gom dob sibéy gome brab fintu gom, atin dasal gom dob Tuluse Abay gom dob lawayo énda gito gom de. Amuk rigoné kom i ni, gédoté kom i baras gome tidéw dob Tuluse Abay gom. Beene saén i gégitowe bé kéluhanay rigoné kome.

7“Buluk démasal gom, kagom dulién i kédasale énda i atagén. I de étéw énda gétiga roy Tuluse rigoné roy ni non maro ké fégélingoéy Tuluse bero ké mérugay i kédasal ruwe. 8Kagom iringén bero. Enda kailanga kom i mérugaye kédasal non gétigay Abay gomey kailanga kome bé énda séna nongot gom de.

9“Ay niy ufamawe de. Dasal gom loo bé ni, ‘Abay gey dob lawayo, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. 10Féguléwo mo damén i kéluhanay de étéw inok i kétaya muwe mérigo dob fantade ni loo so bé mérigowe dob lawayo. 11Irayan gey bé amaé keye bé ni gai. 12Fésagada mo begey bé de sala gey loo so bé kéfésagad geye bé de énggésala begey. 13Kago fédayaén begey météngkad rémigo sala. Brab diyaga mo begey bé Satanase.’

14“Buluk fésagada kom i de étéw réménigo tete dob begome, i Boh gome dob lawayo fésagada no so begom. 15Endob buluk énda fésagada kom i de ménsala dob begome, i Abay gome Tulus énda so fésagada no begom.”

16Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Atin amuk fuwasa gom inok tintu méngintulus, kagom féélumén i falas gome loo bé rigonéy de ubo-ubo saén méngintulus. Féélumé roy falas ruwe inok fégétiga ro bé de étéw bé mélayaf ro non fuwasa ro. Béréhé ku begom i toowe, énda i ségiyo baras gédoté ro saliyu bé kédayéw i de étéw. 17Endob amuk fuwasa gom, furauf gom brab suwat gom, 18inok i de ségiyo étéw, énda gétiga ro de ké fuwasa gom. Atin mélaw i Abay gome Tulus énda gitono, Been saén i gégitowe bé rigoné kome, atin barasa no begom.

19“Atin kagom mitong kurta brab do languntaman dob duniyae ni, non mébinasa ro. Non i de tamuk dob duniyae ni keke i de ifés taloo no tangisén taloo no fénakawén non géahur i de ménakaw dob de lawi gom. 20Endob fatut itong gom i de baras gom dob lawayo non énda i ifés de méminasa taloo no tangisén taloo no fénakawén. 21Non i gonoy de tamuk gom, been soy gulaané kome.

22“I motowe maak solo i lowohe. Buluk fiyoy moto muwe, maak géfékaya i kéluhanay lowoh me non gégito go. 23Endob buluk ménsadil i de moto mo, maak délémon i lowoh me non énda gégito go. Mélaw buluk i solo me waléy délémon, toow fo délémon mon.

24“Enda i sugu-suguén fakay galbéko no séréngan i ruwowe gétéw amu. Non amuk mégédaw bé ségétéwe de, mérarék bé ségétéwe de. Taloo no odoro noy kétayay ségétéwe de, brab siyawé noy ségétéwe de. Mélaw énda fakay gom modor bé Tuluse amuk fégitungé kom saén i kurtae.

25“Mélaw béréhé ku begom, kagom émbuku fantag bé kéuyag gome, bé ati amaé kome look inémé kome, taloo noy lowoh gome, bé ati kégalé kome. Non wén nay labi na fo mélaga bé amaéne funa kom méuyag, brab wén nay labi na mélaga bé kégale kay de lowoh gom. 26Fégitung gom i de kloh manok. Enda mohok ro taloo no kémétéw ro, brab énda mitong ro amaén dob de kiwot. Endob i Abay gome Tulus féamaé no so bero. Atin mas gom na balilaga bé de kloh manok! 27Enda i étéw géfétaah bé umul ne bé kébuku ne, fiyon ségéuras saén.

28“Enda soy funa kom émbuku fantag bé kégale. Fégitung gom i de flores. Méruk ro fiyon fo ké énda gémalbék ro taloo no rémigo ro do kégal ro. 29Endob béréhé ku begom, fiyon i Solomone toow fo kawasa datu, énda i kégalén loo bé de fiyo do falasén do flores. 30Endob buluk loo bé nan i kéfékégal i Tuluse bé de kéroon méuyag ro saén singkow, atin bé démoe ibérén ro brab inohén, békén ba fékégalé no so begom? Toow fo kloh i kéféginugut gome.

31“Mélaw kagom émbuku bé amaé kome brab inémé kome brab kégalé kome. 32Non i de étéw énda méngintulus ro, been i nan i fégitungé ruwe taman émbuku ro. Endob i Abay gome Tulus gétiga noy kéluhanay kailanga kome. 33Mélaw kagom émbuku. Yamula fatut kétaya kom ké méguléw i Tuluse dob begome brab kétaya kom rémigo bé métintuwe, atin mélaw irayay Tuluse begom bé kéluhanay de éntingayén kailanga kom. 34Atin mélaw kagom émbuku béleewe ni fantag bé ati mérigowe démo, fégitung gom fo ké gégumahén. Kagomén umanan i kékérégéna kome béleewe bé kébukue fantag bé démoe.”