Search form

Mateo 6:2

2“Mélaw amuk tabanga moy ségétéwe méskinan bé kéiraya muwe de limus, kago fégétuwan de dob de ségiyo loo bé de étéw do ubo-ubo saén méngintulus rigoné ro dob de lawi féngadafan brab dob de aguwon. Rigoné roy ni inok dayéwéy de étéw bero. Mélaw béréhé ku begom i toowe, énggédot roy kéluhanay de baras ro, atin énda i baras i Tuluse de bero.