Search form

Mateo 6:25

25“Mélaw béréhé ku begom, kagom émbuku fantag bé kéuyag gome, bé ati amaé kome look inémé kome, taloo noy lowoh gome, bé ati kégalé kome. Non wén nay labi na fo mélaga bé amaéne funa kom méuyag, brab wén nay labi na mélaga bé kégale kay de lowoh gom.