Search form

Mateo 6:3-4

3-4Endob amuk tabanga moy ségétéwe méskinan, kago fégito-gitoy kérigo muwe de inok fiyon i de dumo mo do séloyuk énda gétiga ro de. Endob fiyon fo ké énda gitoy de étéw de, i Abay me Tulus gito noy rénigo muwe brab Been i marasane beem.”

Fantag bé kédasale

5Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Buluk démasal gom, kagom iringén i de étéw do ubo-ubo saén méngintulus. Méuyot ro témindég démasal dob de lawi féngadafan brab dob de aguwon inok gitoy de étéw bero. Béréhé ku begom i toowe, i gédoté ruwe saén bé nan rigoné roy kédayéw i de dumo étéw bero.