Search form

Mateo 6:32

32Non i de étéw énda méngintulus ro, been i nan i fégitungé ruwe taman émbuku ro. Endob i Abay gome Tulus gétiga noy kéluhanay kailanga kome.