Search form

Mateo 6:34

34Atin mélaw kagom émbuku béleewe ni fantag bé ati mérigowe démo, fégitung gom fo ké gégumahén. Kagomén umanan i kékérégéna kome béleewe bé kébukue fantag bé démoe.”