Search form

Mateo 7:13

I mérate béngawan

13Atin féntaus Jesusey kétoro ne mano, “Ahur gom dob mérate béngawan mangey dob lawayo. Non toow fo buka i béngawane mangéy dob uleone emferno atin médooy de étéw muntul de non magad i kéagéw ruwe diyo.