Search form

Mateo 7:21

21“Enda kéluhanay de étéw témawag Begén maro, ‘Kadnan, o Kadnan,’ géangéy ro dob lawayo. Endob i de étéw rémigo bé kétayay Abay guwe Tulus, bero saén i géangéy dob lawayo.