Search form

Mateo 7:5

5Fédayéw-dayéw go, éndob békén go fiyo étéw. Téréno mo na métah i kaame sala toow na fo dakél, inok gétabanga moy dumo muwe émfétérén bé kaane kloh sala.