Search form

Mateo 8

Nuwa Jesusey ségétéwe fémuteén

1Tidéw béno, léménudug i Jesuse tidéw dob burure ni. Atin ménfuray i de médoo do étéw. 2Tidéw béno, wén i ségétéwe étéw fémuteén ménangéy dob Beene brab léméningkuwéd dob adafa nuwe. Atin ménbéréh i fémuteéne ni étéw mano, “Kadnan, buluk méuyot go, géféadi-adino mo begén.”

3Atin i Jesuse béntérén i kémér ne brab kénuwahén, brab ménbéréh mano, “Méuyotu. Adi-adi go.” Sonom béno, ménkédan i fémute ne brab ménadi-adi. 4Atin bénréh Jesuse dob beene bé békén ureté no dob de ségiyo étéw, brab sénuguén mano, “Ay go dob fadie inok féténgténgém ménadi-adi gon. Tidéw béno, tulak go, loo bé ménbéréhe dob kitabé tidéw dob Moisese inok gétigay kéluhanay de étéw ménadi-adi gon.”

Nuwa Jesusey sugu-suguéy sundalowe

5Amun énggumah i Jesuse dob ingéde Kafernaum, wén i ségétéwe Romano kafitay de sundalo ménangéy dob Beene. Atin ménongot tabang dob Jesuse mano, 6“Maistéro, wén i sugu-sugué kuwe toow fo fasang déméruun béni. Diyo dob lawi guwe énda gélékutohén.”

7Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Na, mangéyu diyaan atin uwaé ku.”

8Endob bang i kafitane, “Kagonén damén mangéy dob lawi guwe. Non toow go fo gérotor étéw atin mélaw énda médaitu témanggaf Beem dob lawi guwe. Endob toow go fo barakatan, mélaw béréhém saén i sugu me mamo, ‘Adi-adi gon,’ atin gétiga kuy waléy adi-adiy sugu-sugué kuwe. 9Gétiga kuy ni non wén i mas gérotor sundalo mémanduon begén. Brab wén soy do sundalo fémanduo ku. Atin buluk béréhé ku dob ségétéwe de, ‘Angéy go diyoo,’ mangéy diyo. Brab buluk maku dob ségétéwe de, ‘Enggon,’ témingé. Brab buluk béréhé ku dob sugu-sugué kuwe, ‘Rigo moy ni,’ rigoné no.”

10Amun énggélingoo Jesusey ni, ménggaif de. Atin ménbéréh dob de étéw furay dob Beene mano, “Béréhé ku begom i toowe, fiyon foy de Judio, énda i ségétéw énggito gu loo bé ni kéféngintoowén étéw. 11Béréhé ku begom, bé gaiwe gégumah méguléw i Tuluse, médooy de étéw gégumah tidéw dob kéluhanay sugud i duniyae, fiyon i de békén Judio. Atin i Tuluse féguléwo no bero beroy de katufua tom ro Abraham, Isak, brab Jakob. 12Endob wén i de Judio diyo ro so damén éndob kénda no bero mangéy dob délémone gonon dob liyuwe. Diyo ro kémérew brab kémigét i de kifé ro.” 13Atin ménbéréh i Jesuse dob kafitane ni mano, “Ule gon, ménadi-adinén i sugu-sugué muwe loo bé kéunur me mérigo.”

Atin i sugu-sugué nuwe, ménadi-adi bé no so uras.

Nuwa Jesusey de médoo do étéw

14Tidéw béno, méntaus i Jesuse mangéy dob lawi Pedrowe. Diyo énggito noy térima Pedrowe libun déméruun gara-gara toow fo méduf. 15Atin i Jesuse kénuwahén i kémér i libune ni. Atin sonom béno, ménkédan i kééduf ne brab ménadi-adi. Atin méntek dénuwoto no bero.

16Amun mélédén i térésange, i de étéw nuwit roy de médoo do sénaitanan ménangéy dob Jesuse. Ménbéréh saén i Jesuse atin fénféraréyén i de saitan. Atin nuwa Jesusey kéluhanay de déméruun diyo. 17Rénigo noy ni inok tumané noy kébéréh i sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne féndawét Isaias mano, “Uwaé noy de déruu tom, atin kédané noy de tete tom.”

18Atin amun énggito Jesusey de médoo étéw géliwét de, sénuguén i de kuyugén mifar dob dogote. 19Tidéw béno, wén i témoroe bé kitabé ménfégédét dob Jesuse brab ménbéréh mano, “Maistéro, modoru Beem fiyon udenén ayo mo.”

20Endob ménbéréh i Jesuse mano, “I de kufés, wén i tosong ahuro ro. Brab i de kloh manok, wén i salag ro. Endob i Nga i Kéilawane, sani Begéne, énda i gono ku témérén taloo no fidong. Mélaw toow go fo kérégénan amuk modor go Begén.”

21Atin wén i ségétéwe kuyugén ménbéréh dob Jesuse mano, “Maistéro, modoru Beem. Endob tungkasém na begén métah mangéy lémbéng bé boh guwe.”

22Endob séménumbul i Jesuse mano, “Félébéngém bé de étéw énda munur Begén i de ménléhu ro. Endob i beeme, odor go Begén.”

Féntéré Jesusey défuke

23Tidéw béno, i Jesuse brab de kuyugén ménda ro awang mifar dob dogote. 24Atin téménékow ménggumah i émbagére défuk. Atin séndamfa-damfaay de bagél i awange, taman gédét mééléd. Endob i Jesuse énggéfidong. 25Atin ménangéy i de kuyugén dob Beene, brab nulég ro maro, “Kadnan, tabangén gey! Gédét tom méléhu!”

26Séménumbul i Jesuse mano, “Sedek mégilak gom? Toow fo kloh i kéunur gome.” Tidéw béno, téménindég i Jesuse brab ménbéréh dob réfuruhe brab dob de bagél mano, “Térén gom!” Sonom béno, téménrén i défuke brab méntinanék i dogote. 27Ménggaif i kéluhanay de kuyug Jesus. Atin ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati keeyén i Jesuse ni? Fiyon i réfuruhe brab de bagél modor ro bé sugu ne.”

Dénédél Jesusey de saitan

28Amun énggumah i ro Jesuse dob difar i dogote dob ingéde Gerasa, bénalak i de ruwo gétéw lagéy rénahukoy de saitan. Bati ro dob de takub do lébéng atin toow ro fo émbaraw. Mélaw énda i do étéw gétara diyo. 29Atin ménkes ro maro, “Nga i Tuluse, ati rigoné muwe dob begeye? Aw ménangéy go ba dini inok kukumé mo begey fiyon fo ké énda séna gégumah i fatute gai?”

30Enda mérayuén dob no gonon, diyo i médoowe do babuy témabtab. 31Atin nongot i de saitan dob Jesuse maro, “Amuk féféraréyé mo begey, féahurém begey dob do babuy diyo.”

32Atin bang Jesuse, “Agéw gom.” Mélaw ménsut i de saitan tidéw dob do étéw no brab ménahur ro dob de babuy ni. Sonom béno, i kéluhanay de babuy ni, ménraréy ro mangéy dob fingase brab ménantéfor ro mangéy dob dogote atin ménléné ro.

33Atin i de étéw témalima bé de babuy ni amun énggito roy ni ménrigo, ménségéta ro mangéy dob ingéde brab nuret roy kéluhanay de rénigo Jesus brab ati ménrigowe dob de lagéy sénaitanan bé gétahe. 34Mélaw ménangéy diyo i kéluhanay de étéw dob ingéde ni inok malak bé Jesuse. Atin amun énggito ro, nongot roy Jesuse ké tékédan dob no gono ro.