Search form

Mateo 8:10

10Amun énggélingoo Jesusey ni, ménggaif de. Atin ménbéréh dob de étéw furay dob Beene mano, “Béréhé ku begom i toowe, fiyon foy de Judio, énda i ségétéw énggito gu loo bé ni kéféngintoowén étéw.