Search form

Mateo 8:13

13Atin ménbéréh i Jesuse dob kafitane ni mano, “Ule gon, ménadi-adinén i sugu-sugué muwe loo bé kéunur me mérigo.”

Atin i sugu-sugué nuwe, ménadi-adi bé no so uras.