Search form

Mateo 8:15

15Atin i Jesuse kénuwahén i kémér i libune ni. Atin sonom béno, ménkédan i kééduf ne brab ménadi-adi. Atin méntek dénuwoto no bero.