Search form

Mateo 8:16

16Amun mélédén i térésange, i de étéw nuwit roy de médoo do sénaitanan ménangéy dob Jesuse. Ménbéréh saén i Jesuse atin fénféraréyén i de saitan. Atin nuwa Jesusey kéluhanay de déméruun diyo.