Search form

Mateo 8:2

2Tidéw béno, wén i ségétéwe étéw fémuteén ménangéy dob Beene brab léméningkuwéd dob adafa nuwe. Atin ménbéréh i fémuteéne ni étéw mano, “Kadnan, buluk méuyot go, géféadi-adino mo begén.”