Search form

Mateo 8:20

20Endob ménbéréh i Jesuse mano, “I de kufés, wén i tosong ahuro ro. Brab i de kloh manok, wén i salag ro. Endob i Nga i Kéilawane, sani Begéne, énda i gono ku témérén taloo no fidong. Mélaw toow go fo kérégénan amuk modor go Begén.”