Search form

Mateo 8:21

21Atin wén i ségétéwe kuyugén ménbéréh dob Jesuse mano, “Maistéro, modoru Beem. Endob tungkasém na begén métah mangéy lémbéng bé boh guwe.”