Search form

Mateo 8:24

24Atin téménékow ménggumah i émbagére défuk. Atin séndamfa-damfaay de bagél i awange, taman gédét mééléd. Endob i Jesuse énggéfidong.