Search form

Mateo 8:27

27Ménggaif i kéluhanay de kuyug Jesus. Atin ménsébéréh-béréh ro maro, “Ati keeyén i Jesuse ni? Fiyon i réfuruhe brab de bagél modor ro bé sugu ne.”