Search form

Mateo 8:28

Dénédél Jesusey de saitan

28Amun énggumah i ro Jesuse dob difar i dogote dob ingéde Gerasa, bénalak i de ruwo gétéw lagéy rénahukoy de saitan. Bati ro dob de takub do lébéng atin toow ro fo émbaraw. Mélaw énda i do étéw gétara diyo.