Search form

Mateo 8:29

29Atin ménkes ro maro, “Nga i Tuluse, ati rigoné muwe dob begeye? Aw ménangéy go ba dini inok kukumé mo begey fiyon fo ké énda séna gégumah i fatute gai?”