Search form

Mateo 8:33

33Atin i de étéw témalima bé de babuy ni amun énggito roy ni ménrigo, ménségéta ro mangéy dob ingéde brab nuret roy kéluhanay de rénigo Jesus brab ati ménrigowe dob de lagéy sénaitanan bé gétahe.