Search form

Mateo 8:9

9Gétiga kuy ni non wén i mas gérotor sundalo mémanduon begén. Brab wén soy do sundalo fémanduo ku. Atin buluk béréhé ku dob ségétéwe de, ‘Angéy go diyoo,’ mangéy diyo. Brab buluk maku dob ségétéwe de, ‘Enggon,’ témingé. Brab buluk béréhé ku dob sugu-sugué kuwe, ‘Rigo moy ni,’ rigoné no.”