Search form

Mateo 9

Nuwa Jesusey ségétéwe kimoyén

1Tidéw béno, ménda i Jesuse dob awange atin ménséfule mifar dob dogote brab ménule mangéy dob ingéd ne. 2Diyo, énggumah i de étéw ménuwit bé ségétéwe kimoyén ténanggung ro mangéy dob Jesuse. Amun énggito Jesusey kéféngintoow ruwe, ménbéréh dob ni étéw kimoyén mano, “Adih, kago émbuku! I de salaém ménfésagadén.”

3Tidéw béno, wén i de témoro bé kitabé ménsébéréh ro dob de fédéw ro maro, “Embéréh mékémurka i ni étéw, non réféngé noy Tuluse.”

4Edob i Jesuse gésobuto noy de itunga ro. Mélaw ménbéréh mano, “Sedek tete i kéfégitung gome loo bé nan? 5Toow na fo mélému ké béréhén, ‘I de salaém ménfésagadén.’ Non énda gito no ké wén i barakat gu de rémigo. Endob toow fo mérégén ké béréhén. ‘Tindég go brab agéw go.’ Non giton ké wén i barakat gu de rémigo. 6Endob féfégétiga ku begom i fantage bé Nga i Kéilawane, sani Begéne. Wén i barakat gu brab kuwagib gu dob duniyae ni émfésagad bé de sala.” Tidéw béno, bénréhén dob ni kimoyén mano. “Tindég go brab ule go unwitém mule i iroo muwa nan.”

7Sonom béno, téménindég i kimoyéne ni brab ménagéw mule. 8I de médoo do ménlimud do étéw diyo, amun énggito roy ni, ménggilak ro, atin dénayéw roy Tuluse non nirayén dob Jesusey kuwagibé émfésagad bé de sala.

I kétawage bé Mateowe

9Tidéw béno, méntékédan i Jesuse dob no gonon. Atin i lala ne magéw, énggito noy ségétéwe étéw kémubra buwis féndawét Mateo, ménsar dob de kubranan buwis. Atin ménbéréh i Jesuse mano, “Odor go Begén.” Atin téménindég i Mateowe brab ménodor de.

10Tidéw béno, i Jesuse beroy de kuyugén ménama ro dob lawi Mateowe séréngan bé de médoo do kémubra buwis brab de ségiyo so do tete étéw. 11Atin amun énggitoy de Fariseoy ni, ménénginsa ro dob de kuyug Jesus maro, “Sedek ménsélawék i Maistéro gome mama bé de kémubra buwis brab de ségiyo tete étéw?”

12Endob i Jesuse énggélingoo no brab ménbéréh mano, “I de fiyo kégélowoho no, énda kailanga roy muwae, éndob kailangay de wén déruu no. 13Enda ménangéyu dini inok tabaré kuy de métintu étéw, éndob ménangéyu dini inok tabaré kuy de wén salaén inok gésénule ro. Basa gom brab tantu gom fégitung i ni Ménsulat Kébéréh i Tuluse mano, ‘Mas méuyotu de ké ségédaw gom bé kétulak gome.’ ”

Fantag bé kéfuwasawe

14Tidéw béno, wén i de kuyug Juan Bautista ménangéy ro dob Jesuse brab ménénginsa ro maro, “I begeye, sénga tékélid fuwasa gey. Loo so bé de Fariseo. Sedek énda fuwasay de kaam kuyug?”

15Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “Ufama, i de kana dob uyote énda waléy tete i de fédéw ro taman énda tékédan i témérimawe lagéy. Endob amuk gégumah i gaiwe ké édotén nén i témérimawe lagéy dob berowe, been nay no fuwasa ro. Ségiléw so bé de kagén kuyug, non amuk diniwu séna, énda fuwasa ro.”

16Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya fantag bé sébidanay mantuwe kétoroén brab tafaye kétoro i de Judio. Ménbéréh mano, “Enda i étéw usaré noy mantuwe safut fégétabungén bé tafaye kégal. Non amuk rigoné no, kéménkén i mantuwe safut, atin méfendet i tafaye kégal, atin minut gétimal i rédet ne. 17Brab énda i étéw mahur bé mantuwe arak dob tafaye ahuron arak rénigo bé kulit i ayame. Non amuk rigoné no, mébétus i mantuwe arak dob tafaye ahuron brab mébinasa brab méitis i mantuwe arak. Yamula fatut i mantuwe arak ahurén dob mantuwe kulit fédéngon de, atin méitong kéluhanan.”

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw libun

18I lala Jesuse émbéréh séna, énggégumah i ségétéwe odoroy de Judio, brab ménlingkuwéd dob adafa Jesuse brab ménbéréh mano, “I nga guwe libun mantu séna ménléhu. Endob amuk modor go begén brab angéyé mo gamakén, gétiga kuy tébule.” 19Mélaw téménindég i Jesuse brab ménodor bé ni lagéy. Ménodor soy de kuyugén.

20-21Amun ménagéw ro, ménggéta i ségétéwe libun bero. I ni libun foloén bra ruwo gébélintuwa i kéranas i adat ne. Amun ménfuray bé Jesuse, ménggitung mano, “Amuk gékuwaha ku saén i kégal ne, adi-adiwu.” Mélaw ménangéy dob ségang Jesuse brab kénuwahén i kégal ne.

22Tidéw béno, séménling i Jesuse brab amun énggito noy ni libun, sénbérého no mano, “Di, kago émbuku. I kéféngintoow mey funa muwe ménadi-adi.” Sonom beno, i ni libun ménadi-adi.

23Tidéw béno, méntaus i Jesuse mangéy dob lawi i odoroy de Judio ni. Amun énggumah, énggito noy de médoo do étéw diyo. Rémuung ro brab selekén ro brab émbaat ro fo.

24Ménbéréh i Jesuse mano, “Tékédan gom! Enda ménléhu i ngae ni. Fidong saén.” Tidéw béno, sénbayat roy Jesuse bé bénréh ne.

25Amun ménsut i de étéw dob lawie, ménahur i Jesuse dob sibéy i ngae ni libun, brab génamakén dob kémér ne. Bé béno so, méntek i ngae ni. 26Tidéw béno, i urete fantag bé ni rénigo Jesuse ménlégéb dob kéluhanay de ingéd diyo.

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw langafén

27Tidéw béno, méntékédan i Jesuse tidéw diyo. Atin bé lala ne magéw, ménfuray i ruwowe gétéw lagéy do langafén. Ménkes ro maro, “Séfu Datu Dabid, fégédaw go begey!”

28Atin amun ménahur i Jesuse dob lawie, ménfégédét i de langafén ni. Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Aw munur gom ba ké géuwaa ku begom?”

Atin séménumbul ro maro, “Hoo Maistéro, munur gey.”

29Tidéw béno, i Jesuse kénuwahén i de moto ro brab ménbéréh mano, “Mérigo dob begome loo bé kéunur gome de.” 30Atin sonom béno, énggégito ro. Atin ménégét i kébéréh Jesuse de bero mano, “Kagom uretén i ni dob de étéw.”

31Endob amun ménagéw ro, nuret roy ni rénigo Jesuse. Atin mélaw ménséfélalag i bantuga nuwe dob kéluhanay de ingéd diyo.

Nuwa Jesusey ségétéwe mow

32Lala ruwe magéw i de ni ruwo gétéw do éndaén do langafén ro, énggumah i de étéw nuwit ro dob Jesusey ségétéwe mow sabaf bé saitane rénahuko no. 33Atin dénédél Jesusey saitane ni. Atin sonom béno, énggébéréh i lagéye ni non éndaén mowén. Atin i kéluhanay de étéw diyo ménggaif ro, brab ménbéréh ro maro, “Enda séna énggégito gey bé mékégaife loo bé ni dob ingéd tome ni Israel.”

34Endob ménbéréh i de Fariseo maro, “I funa nuwe gédédél do saitan non wén i barakatén tidéw dob Satanase sani odoroy de saitan.”

35Tidéw béno, ménagéw i Jesuse mangéy sémugud dob kéluhanay de ingéd diyo. Atin téménoro dob de lawi féngadafan kay de Judio, brab nuretén i Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Atin nuwaén soy de médoo do étéw bé ségiyo-giyowe do déruun. 36Atin amun énggito noy de médoo do étéw ménlimud dob Beene, ménuray i na nuwe bero, non ménbuku ro brab kailanga roy tabange. Maak do bili-bili énda i mifat bero. 37Mélaw ménbéréh dob de kuyugén mano, “I de ni do médoo do étéw méuyot munur dob Begéne, ségiléw ro bé bukae safad fatutén kétéwén. Endob kloh saén i kémétéwe de, sani de témoro bero munur. 38Mélaw dasal gom dob Tuluse inok umana noy de gémalbék témabangan betom kémétéw.”