Search form

Mateo 9:10

10Tidéw béno, i Jesuse beroy de kuyugén ménama ro dob lawi Mateowe séréngan bé de médoo do kémubra buwis brab de ségiyo so do tete étéw.