Search form

Mateo 9:13

13Enda ménangéyu dini inok tabaré kuy de métintu étéw, éndob ménangéyu dini inok tabaré kuy de wén salaén inok gésénule ro. Basa gom brab tantu gom fégitung i ni Ménsulat Kébéréh i Tuluse mano, ‘Mas méuyotu de ké ségédaw gom bé kétulak gome.’ ”