Search form

Mateo 9:14

Fantag bé kéfuwasawe

14Tidéw béno, wén i de kuyug Juan Bautista ménangéy ro dob Jesuse brab ménénginsa ro maro, “I begeye, sénga tékélid fuwasa gey. Loo so bé de Fariseo. Sedek énda fuwasay de kaam kuyug?”