Search form

Mateo 9:17

17Brab énda i étéw mahur bé mantuwe arak dob tafaye ahuron arak rénigo bé kulit i ayame. Non amuk rigoné no, mébétus i mantuwe arak dob tafaye ahuron brab mébinasa brab méitis i mantuwe arak. Yamula fatut i mantuwe arak ahurén dob mantuwe kulit fédéngon de, atin méitong kéluhanan.”