Search form

Mateo 9:18

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw libun

18I lala Jesuse émbéréh séna, énggégumah i ségétéwe odoroy de Judio, brab ménlingkuwéd dob adafa Jesuse brab ménbéréh mano, “I nga guwe libun mantu séna ménléhu. Endob amuk modor go begén brab angéyé mo gamakén, gétiga kuy tébule.”