Search form

Mateo 9:2

2Diyo, énggumah i de étéw ménuwit bé ségétéwe kimoyén ténanggung ro mangéy dob Jesuse. Amun énggito Jesusey kéféngintoow ruwe, ménbéréh dob ni étéw kimoyén mano, “Adih, kago émbuku! I de salaém ménfésagadén.”