Search form

Mateo 9:20-21

20-21Amun ménagéw ro, ménggéta i ségétéwe libun bero. I ni libun foloén bra ruwo gébélintuwa i kéranas i adat ne. Amun ménfuray bé Jesuse, ménggitung mano, “Amuk gékuwaha ku saén i kégal ne, adi-adiwu.” Mélaw ménangéy dob ségang Jesuse brab kénuwahén i kégal ne.

22Tidéw béno, séménling i Jesuse brab amun énggito noy ni libun, sénbérého no mano, “Di, kago émbuku. I kéféngintoow mey funa muwe ménadi-adi.” Sonom beno, i ni libun ménadi-adi.