Search form

Mateo 9:27

Nuwa Jesusey ruwowe gétéw langafén

27Tidéw béno, méntékédan i Jesuse tidéw diyo. Atin bé lala ne magéw, ménfuray i ruwowe gétéw lagéy do langafén. Ménkes ro maro, “Séfu Datu Dabid, fégédaw go begey!”