Search form

Mateo 9:28

28Atin amun ménahur i Jesuse dob lawie, ménfégédét i de langafén ni. Atin fénénginsaa Jesuse bero mano, “Aw munur gom ba ké géuwaa ku begom?”

Atin séménumbul ro maro, “Hoo Maistéro, munur gey.”