Search form

Mateo 9:32

Nuwa Jesusey ségétéwe mow

32Lala ruwe magéw i de ni ruwo gétéw do éndaén do langafén ro, énggumah i de étéw nuwit ro dob Jesusey ségétéwe mow sabaf bé saitane rénahuko no.