Search form

Mateo 9:33

33Atin dénédél Jesusey saitane ni. Atin sonom béno, énggébéréh i lagéye ni non éndaén mowén. Atin i kéluhanay de étéw diyo ménggaif ro, brab ménbéréh ro maro, “Enda séna énggégito gey bé mékégaife loo bé ni dob ingéd tome ni Israel.”