Search form

Mateo 9:36

36Atin amun énggito noy de médoo do étéw ménlimud dob Beene, ménuray i na nuwe bero, non ménbuku ro brab kailanga roy tabange. Maak do bili-bili énda i mifat bero.