Search form

Mateo 9:5

5Toow na fo mélému ké béréhén, ‘I de salaém ménfésagadén.’ Non énda gito no ké wén i barakat gu de rémigo. Endob toow fo mérégén ké béréhén. ‘Tindég go brab agéw go.’ Non giton ké wén i barakat gu de rémigo.